Lưu trữ Danh mục: Ngành Đào tạo

Đào tạo từ xa Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ Khối kiến thức

Đào tạo từ xa Ngành Thương mại điện tử và Digital Marketing

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ Khối kiến thức

Đào tạo từ xa Ngành Công nghệ thông tin

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ Khối kiến thức

Đào tạo từ xa Ngành Tài chính Ngân hàng

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 41 tín chỉ Khối kiến thức

Đào tạo từ xa Ngành Quản trị kinh doanh

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 35 tín chỉ Khối kiến thức

Đào tạo từ xa Ngành Ngôn ngữ Anh

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 36 tín chỉ Khối kiến

Đào tạo từ xa Ngành Kế toán

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 29 tín chỉ Khối kiến

Đào tạo từ xa Ngành Luật Kinh tế

Tổng quan chương trình Kiến thức giáo dục đại cương: 29 tín chỉ Khối kiến