Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Ngành Luật kinh tế học những gì? Cần kỹ năng và tố chất gì?

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ